شوینده ها، آرایشی و بهداشتی

گوگرد

آمونیاک

اسید سولفونیک

سایر